Menu

Behandling av personuppgifter

Bliq AB med organisationsnummer 556678-2677 och adress Drottninggatan 68, 111 21 Stockholm (”Vi”, ”Oss”) ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig.

För oss på Bliq AB är våra kunders förtroende vår största tillgång. Detta förtroende utgör grunden för vår verksamhet. Förtroendet bygger på respekt och skydd för kundernas personliga integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. För att informera om hur vi behandlar personuppgifter har vi upprättat den här policyn. Policyn utgår från gällande rätt och förtydligar hur vi arbetar för att tillvarata dina rättigheter och värna om din integritet. Om du har några frågor om användningen av dina personuppgifter i enlighet med denna information, kontakta vår dataskyddsansvarige på dpo@bliq.tech. Vi jobbar ständigt med att förbättra vår verksamhet, därför kan Integritetspolicyn komma att ändras från en tid till annan.

Syftet med policyn är att du ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan tillvarata dina rättigheter. Denna integritetspolicy är uppbyggd på följande sätt:

  1. Personuppgifter som behandlas när du är inne på vår hemsida
  2. Personuppgifter som behandlas när du ansöker om en kredit
  3. Personuppgifter som behandlas vid direkt marknadsföring
  4. Personuppgifter som behandlas på grund av rättslig förpliktelse eller för att tillvarata rättliga anspråk
  5. Vilka vi delar dina personuppgifter med
  6. Överföringar utanför EU/EES
  7. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
  8. Dina rättigheter

Tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Om du önskar inkomma med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten avseende vår behandling av dina personuppgifter så har du rätt att göra det. Vänligen se www.imy.se för mer information om hur du går tillväga.

1. Personuppgifter som behandlas när du är inne på vår hemsida

Personuppgifter som behandlasÄndamålLaglig grundLagringstid
Vi behandlar din IP-adress, när du skriver in en adress till en webbplats i din webbläsare skapas ett anrop som skickas ut på internet. Anropet passerar våra routrar på sin väg till våra hemsidor.Vi behöver behandla din IP-adress för att du ska kunna vistas på våra hemsidor.Vi har ett berättigat intresse av att du och andra personer som är intresserade av våra tjänster ska kunna surfa på våra hemsidor för att kunna ta del av våra tjänster.Din IP-adress behandlas under tiden för ditt besök på vår webbplats och vid avslag sparas personuppgiften i nittio (90) dagar, eller vid beviljande av kreditansökan, den tid som påkallas av tjänstens natur.

2. Personuppgifter som behandlas när du ansöker om en kredit

Personuppgifter som behandlasÄndamålLaglig grundLagringstid
Namn, personnummer, adress, mejladress, IP-adress, mobiltelefonnummer, kontaktinformation och annan relevant information om du har ett ombud, betalinformation så som kontonummer och kontoutdrag, internt ärendenummer och fakturanummer. Vi inhämtar dessa uppgifter från dig via din ansökan, samt via (företag) för att säkerställa att uppgifterna stämmer. Via Bisnode eller UC inhämtas även en kreditupplysning när du ansöker om en kredit. Vi utför även egna analyser som räknas fram på grundval av informationen du har gett oss i kreditansökan samt via information från Tink. Vi inhämtar information om tidigare kontobeteenden (inklusive utomstående betalningar), och annan information från offentliga register, exempelvis deklarerad inkomst.För att kunna bevilja dig en kredit, för att behandla din kreditansökan enligt de lagkrav som finns, i och med det följa god kreditgivningssed och för att kunna ge dig ett rättvist beslut behöver vi behandla dessa personuppgifter.För att du ska kunna ingå avtal med oss och kunna nyttja våra tjänster så behöver vi behandla dessa personuppgifter som du tillhandahåller. Vidare är det nödvändigt att vi, när du ingår avtal med oss kan försäkra att personuppgifterna som är i din ansökan är korrekta. För att kunna säkerställa detta så inhämtar vi uppgifter från Bisnode eller UC.När du beviljas en kredit så behandlar vi dina personuppgifter under den tid som du har avtal med oss, alltså tills du säger upp din kredit. Därefter sparar vi dina uppgifter i upp till 10 år då det krävs enligt lag, förordning eller föreskrift. Exempel på lagstiftningar som har inflytande är Penningtvättslagstiftningar och bokföringslagar. Om du blir nekad kreditansökan så raderas dina uppgifter efter 90 dagar.
Övriga personuppgifter som du tillhandhåller i samtal eller i kommunikation med oss i övrigt.För att vi ska kunna ge dig den bästa möjliga service när du är intresserad av våra tjänster, och för att vi ska kunna behandla din kreditansökan med hänsyn taget till särskild information som du inkommer med behandlar vi dina personuppgifter.Denna behandling utförs på den lagliga grunden berättigat intresse. För att vi ska kunna behandla din ansökan med kompletteringar, justeringar med mera och för att kunna ge dig personlig service när du ingår avtal med oss så kan vi behöva behandla ytterligare personuppgifter som du tillhandahåller.När du beviljas en kredit så behandlar vi dina personuppgifter under den tid som du har avtal med oss, alltså tills du säger upp din kredit. Därefter sparar vi dina uppgifter i upp till 10 år då det krävs enligt lag, förordning eller föreskrift. Exempel på lagstiftningar som har inflytande är Penningtvättslagstiftningar och bokföringslagar. Om du blir nekad kreditansökan så raderas dina uppgifter efter 90 dagar.

3. Personuppgifter som behandlas upp till ett år efter att kunden har avslutat sin kredit

Personuppgifter som behandlasÄndamålLaglig grundLagringstid
Mejl och telefonnummer som har inkommit vid ansökan. Personuppgifter som du har inkommit med till oss vid ansökan om kredit samt information om eventuell kreditanvändning.För att analysera din användning av våra produkter och ge information om dem.Vi har ett berättigat intresse av att kunna informera om våra tjänster och produkter då det är av väsentlig betydelse för vår verksamhet.Vi behandlar dina personuppgifter i tre månader efter avslutad kredit.

4. Personuppgifter som behandlas på grund av rättslig förpliktelse eller för att tillvarata rättliga anspråk

Personuppgifter som behandlasÄndamålLaglig grundLagringstid
Personuppgifter som har behandlats i och med att du har gjort en ansökan hos oss enligt punkt 2.För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lag, författning, myndighetsföreskrift och riktlinjer kan personuppgifter som har inkommit till oss vid ansökan komma att behandlas.För att uppfylla lagkrav som finns så behöver vi behandla dessa uppgifter.Personuppgifterna sparas under den tid som framgår av den rättsliga förpliktelsen. Exempel på lagstiftningar som har inflytande är Penningtvättslagstiftningar och bokföringslagar.
Personuppgifter som har behandlats i och med att du har gjort en ansökan hos oss enligt punkt 2.Vid en eventuell tvist behandlar vi personuppgifter som kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk.Vi har ett berättigat intresse av att tillvarata våra rättigheter.Personuppgifterna lagras tills det rättsliga anspråket har fastställts och beslut eller liknande har vunnit laga kraft.

5. Vilka vi delar dina personuppgifter med

Vi delar endast dina personuppgifter i det fall det är nödvändigt för vår verksamhet. Vi delar personuppgifter med samarbetsparters så som Instantor eller Tink (för att både kunna identifiera dig och behandla kreditansökan), och Bisnode eller UC, som utför kreditupplysningar, för att behandla kreditansökan. Utöver detta delar vi dina personuppgifter när det krävs enligt lag, så som till Skatteverket och Finansinspektionen.

6. Överföring utanför EU/EES

Vi strävar efter att behandla din data inom EU/EES, dock kan data i vissa situationer komma att överföras till, behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. Vi överför inte data utanför EU/EES utan att först kontrollera att skyddsnivån för din data är tillräcklig så att den är skyddad. Sådan kontroll innefattar bl.a. standardavtalsklausuler som skyddsåtgärd, vilka godkänts av EG-kommissionen, och vi vidtar alltid rimliga legala, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

7. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.

8. Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på dpo@bliq.tech.

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.

Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rättelse och radering

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade.

Dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig.

Begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

We use cookies, read more.